2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ IN VITRO ANTIPROLIFERATIVE ACTIVITY AND APOPTOSIS INDUCING ACTIVITY OF RT2, MODIFIED PEPTIDE OF LEUCROCIN I, ON HUMAN COLON CANCER HCT-116 CELLS  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 มิถุนายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology 2018 (BMB 2018) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Biochemistry and Molecular Section of the Science Society of Thailand and Department of Biochemistry Faculty of science, Chulalongkorn University 
     สถานที่จัดประชุม Rayong Resort 
     จังหวัด/รัฐ Rayong, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 มิถุนายน 2561 
     ถึง 22 มิถุนายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 86 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Colon cancer is the third most common cancer causing high mortality rates world-wide. In light of recorded incident, hence, the present study aimed to investigate the effect of RT2, a modified cationic Leucrocin I peptided from Crocodylus siamensis, against HCT-116 human colon cancer cell lines. Using MTT assay, results demonstrated that RT2 at the concentrations of 37.5, 75 and 150 µg/mL exhibited strong cytotoxic effect against HCT-116 cell lines after 24 h of treatment (IC50 = 87.84 µg/mL). This peptide found to be non-toxic to Vero cells. Additionally, RT2 treatment caused a significant reduction in the colony forming ability of cancer cells. A remarkable suppression of cancer cells migration was observed after treatment with RT2, indicating potent anti-metastatic properties. The mechanism involved in cancer cell cytotoxicity of this peptide was shown to be associated with the induction of apoptosis, as evidenced by annexin V-FITC/PI staining flow cytometry analysis. Moreover, the molecular mechanisms of RT2 in apoptosis induction were observed to decrease the mRNA expression levels of Bcl-2 and XIAP and increase expression of Cytochrome C, Caspase-3, and Caspase-9. These collected data clearly demonstrated that RT2 offered great potential in the treatment of human colon cancer cells. 
ผู้เขียน
597020014-0 นาย สุรชัย หมายเจริญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0