2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The anti-proliferative activity on human colon cancer HCT-116 cells of KT2 and RT2, antimicrobial peptides modified from Siamese crocodile Leucrocin I  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 สิงหาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 13th International Symposium of the Protein Society of Thailand. 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Protein Society of Thailand (PST) 
     สถานที่จัดประชุม The Chulabhorn Research Institute 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 สิงหาคม 2561 
     ถึง 9 สิงหาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่) 13 
     หน้าที่พิมพ์ 48 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Colon cancer represents one of the most significantly threat to human health on a global scale and the third and fourth most common cancer in Thai men and women, respectively. Hence, research and development of effective cancer prevention strategies, and these must be clinically effective and display excellent safety in human is in great demand. In light of this challenge, the present study aimed to evaluate the anticancer activity of cationic antimicrobial peptide modified from Leucrocin I (KT2 and RT2) on HCT-116 human colon cancer cell lines. The strong anticancer peptide derived from LL-37 (FK16) and the chemotherapy drug (5-FU) was used as a positive control. The results from MTT assay demonstrated that co-cultured non-cancerous Vero cells with 37.5-75.0 µg/mL peptides (KT2, RT2 and FK16) for 3, 6, 12, and 24 h had no effect on the viability of the cells. Considering 5-FU, a slight reduction in cell viability could be observed from the concentration of 37.5 µg/mL, after 6 h treatment. The ability of all peptides to inhibit the growth of HCT-116 cells could be significantly from 3 h of treatment. Conversely, 5-FU exhibited significant inhibition of the growth of the HCT-116 cells from 6 h of treatment. The IC50 values of KT2 for 12 and 24 h treatments were 111.96 and 90.25 µg/mL, respectively. On the contrary, IC50 values of 104.07 and 87.84 µg/mL were observed when HCT-116 cells were treated with RT2 for 12 and 24 h, respectively. Additionally, the colony count indicated that peptides (KT2, RT2 and FK16) induced a dose-dependent decrease in the ability of colony formation of HCT-116 cells.  
ผู้เขียน
597020014-0 นาย สุรชัย หมายเจริญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0