2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ THE ACTIVITY ON H2O2-PROTECTION OF MELATONIN AND ITS DERIVATIVES ON HUMAN GINGIVAL FIBROBLAST CELLS 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 ตุลาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 2nd International Conference on Advance Pharmaceutical Research  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of pharmacy, Rangsit University  
     สถานที่จัดประชุม Rangsit University  
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 มีนาคม 2558 
     ถึง 12 มีนาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
567150004-5 นาย ชวพล พิพัฒน์วัชรเดช [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0