2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Isolation and screening of aflatoxin-detoxifying yeast and bacteria from ruminal fluids to reduce aflatoxin B1 contamination in dairy cattle feed 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 กรกฎาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Applied Microbiology 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร John Wiley & Sons, Ltd. 
     ISBN/ISSN 1364-5072 
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่ 125 
     เดือน 12
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 1603-1613 
     บทคัดย่อ Aims: To obtain yeast and bacteria from ruminal fluids that possess aflatoxin B1 (AFB1) detoxifying ability for use in animal feed. Methods and Results: Sources of isolation were ruminal fluids of three non–fistulated dairy cows, fed with diets containing cassava pulp, rice straw, or distillery yeast sludge. The isolation was carried out to screen for the isolates that were active in both anaerobic and aerobic conditions. Three yeast and 3 bacteria isolates were selected. Up to 85% of AFB1 was detoxified by yeast isolates and up to 60% AFB1 reduction was evident by bacteria isolates. Two yeast isolates were identified as Kluyveromyces marxianus and 1 isolate as Pichia kudriavzevii. The 3 bacteria isolates were identified as Enterococcus faecium, Corynebacterium phoceense and C. vitaeruminis. All strains showed high biomass production when cultivated in medium with 80 g l-1 glucose. Conclusions: The isolated yeast and bacteria with AFB1-detoxifying ability showed a good potential to be applied as an aflatoxin-detoxifying agent to ingredients used to feed dairy cattle. Significance and Impact of Study: The abilities of isolates to survive and active in anaerobic and aerobic conditions rendered them to be active in cattle’s rumen. Their biomass could be produced in bulk and used as feed supplement for the purpose of aflatoxins detoxification in dairy cattle. 
     คำสำคัญ aflatoxin B1, dairy cattle, isolation, detoxify, yeast, bacteria 
ผู้เขียน
567030020-6 น.ส. มาลินี อินทะนู [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0