2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Performance Evaluation of Micro and Small Manufacturing Industry in Indonesia 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 มกราคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Simulation and Modelling (SIMMOD 2017) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asian Institute of Technology, Khon Kaen University, Chiang Mai University and Ubon Ratchathani University 
     สถานที่จัดประชุม Jomtien Beach Hotel, Pattaya 
     จังหวัด/รัฐ Pattaya, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 มกราคม 2560 
     ถึง 25 มกราคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) SIMMOD 2017 
     Issue (เล่มที่) January 2017 
     หน้าที่พิมพ์ 82-92 
     Editors/edition/publisher Asian Institute of Technology, Khon Kaen University, Chiang Mai University and Ubon Ratchathani University 
     บทคัดย่อ Micro and small manufacturing industries (MSMI) has a very vital role in economic development in Indonesia. This is caused the labor intensity is relatively higher and the investment amount is relatively small. Therefore, efforts MSMI can be more flexible and adapt to market changes. MSMI is not overly affected by external pressure, because it can be responsive to seize opportunities for import substitution and increase domestic supplies. MSMI development can contribute to the diversification of the industry and accelerating changes in the structure as a pre-condition of long-term economic growth, which it is stable and sustainable. Therefore, it is necessary an effort to evaluate the performance MSMI continuously and sustainably. The purpose of this research is to evaluate the performance of MSMI in Indonesia. The method used in this research is the Input-Oriented Envelopment Analysis Model. The results of this research indicated that MSMI in Indonesia as a whole are in a state of 43% efficient and inefficient by 57%. Micro manufacturing industries are in an efficient condition by 61% and the inefficiency of 39%. Small manufacturing industries are in an efficient condition by 48%, and inefficient by 52%. It is necessary for many efforts to improve the performance of MSMI. Thereby MSMI as a pillar of the economy in Indonesia will be able to continue to develop better, because they are able to maintain the viability of the company for growing and compete in the face of global competition that is very tight. Keywords: Performance evaluation, MSMI  
ผู้เขียน
577040044-7 Mrs. ERNI PUSPANANTASARI PUTRI [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0