2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ FT-IR Microspectroscopy analysis of Beta-Glucan structure from spent yeast Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 ตุลาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม NATPRO 7 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ASNP The Asian Society of Natural Product 
     สถานที่จัดประชุม Hotel Hyundai 
     จังหวัด/รัฐ Gyeongju, Korea 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 ตุลาคม 2561 
     ถึง 20 ตุลาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 84 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Beta-glucans are linear chain of glucose residues polymerized through β-1,3 β-1,4 or β-1,6 glycosidic linkages. Difference structures of beta-glucans found depend on source of beta-glucans. Yeast biomass remaining in the reactor after bioethanol fermentation process is an important source of beta-1,3/1,6-glucan which has several benefits on biological response, especially its function as immunostimulants to protect cells against infectious disease is from beta-1,3-glucan. In this study, Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339 biomass was disrupted with three different methods: autolysis, sonication, and liquid nitrogen. Moreover, extracted yeast beta-glucans were subjected to the fourier-transform infrared (FTIR) spectroscopy for composition analysis. The result showed that the polysaccharide content from three disruption methods were 64.9%, 60.1%, 52.5% from autolysis, sonication, and liquid nitrogen, respectively. FTIR spectrum indicated that the sample derived from autolysis disruption method provided the highest content of beta-1,3-glucan of total polysaccharide. Therefore, autolysis is the recommended method for spent yeast cells disruption to obtain highest beta-1,3-glucan after extraction process.  
ผู้เขียน
595160021-8 Mr. RAKSMEY THIN [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาโท ภาคปกติ
547160004-7 น.ส. อธิยา เตชะปารินทร์
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0