2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of height to diameter ratio of chilled water storage tank on temperature gradient during discharging 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2018 5th International Conference on Power and Energy Systems Engineering, CPESE 2018 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Nagoya University 
     สถานที่จัดประชุม Venture Business Laboratory (VBL Building), Nagoya University 
     จังหวัด/รัฐ Aichi 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 กันยายน 2561 
     ถึง 21 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1-5 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
595040085-1 น.ส. วันวิสา ทิพาศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0