2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595040085-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วันวิสา ทิพาศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WUNVISA TIPASRI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมพลังงาน แผน ข (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของถังเก็บน้ำเย็นสำหรับระบบกักเก็บพลังงาน 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) STUDY OF TEMPERATURE GRADIENT IN CHILLED WATER STORAGE TANK FOR ENERGY STORAGE SYSTEM 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 22 มีนาคม 2560 วันที่อนุมัติเค้าโครงการศึกษาอิสระ
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 ตุลาคม 2560 คำสั่งคณะที่ 938/2560 ลว. 29 กันยายน 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 ตุลาคม 2560 ผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 16 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะที่ 312/2562 ลว. 1 พฤษภาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 21 พฤษภาคม 2562 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร คำสั่งคณะที่ 256/2560 ลว. 10 เมษายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of height to diameter ratio of chilled water storage tank on temperature gradient during discharging 
ชื่อวารสาร Energy Procedia 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier Ltd. 
ISBN/ISSN 1876-6102  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 January 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ 156 
เดือน January  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 254-258  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of height to diameter ratio of chilled water storage tank on temperature gradient during discharging 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2561 
ชื่อการประชุม 2018 5th International Conference on Power and Energy Systems Engineering, CPESE 2018 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 กันยายน 2561 ถึง 21 กันยายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Nagoya University 
สถานที่จัดประชุม Venture Business Laboratory (VBL Building), Nagoya University  จังหวัด/รัฐ Aichi 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1-5  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ประชุมวิชาการ  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 18 September 2018  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 23 September 2018 
สถานที่ไป Nagoya University 
เมือง Nagoya  ประเทศ Japan