2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of height to diameter ratio of chilled water storage tank on temperature gradient during discharging 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 มกราคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Energy Procedia 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier Ltd. 
     ISBN/ISSN 1876-6102 
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่ 156 
     เดือน January
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 254-258 
     บทคัดย่อ When air condition system is operated with chilled water storage tank, it is expected that peak demand of the system can be reduced. Basically, chilled water is produced and charged into a tank during off-peak period and it is used or discharged to the cooling system during peak time. In this research, temperature gradient of water inside the storage tank is simulated for various H:D ratios of the tank. Effect of physical dimension of the tank on the temperature gradient during discharging is investigated. ANSYS Fluent version 15.0, a computational fluid dynamics program is used for numerical investigation. The H:D ratios of the tank are varied as 0.7, 0.8, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6 and 2.0 with a constant of volume of 1,755 m3. 25 L/s of chilled water flow out at 5°C and flow in at 15°C during discharging. The simulated results revealed that the 5°C water is enough to be used for 13 hours of discharging and the H:D = 2.0 gave highest remaining cold water. 
     คำสำคัญ Thermal energy storage, Chilled water storage, Temperature gradient, Discharging, Simulation 
ผู้เขียน
595040085-1 น.ส. วันวิสา ทิพาศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0