2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Comparison of LDL-C Estimating Equations of Friedewald, Puavilai and Dansethakul with the Enzymatic Method of People who were Serviced at Nadun Hospital, Mahasarakham Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 พฤศจิกายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 10th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries (GMS-ICPH 2018) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม School of Public Health  
     สถานที่จัดประชุม Kunming Medical University 
     จังหวัด/รัฐ Kunming, China 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 พฤศจิกายน 2561 
     ถึง 3 พฤศจิกายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 329 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
605110012-0 นาย สิรวิชญ์ สนโศก [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0