2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605110012-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สิรวิชญ์ สนโศก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SIRAWICH SONSOK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการระบาดและชีวสถิติ  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวสถิติ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 119/2560) ลงวันที่&nbsp;&nbsp;8 &nbsp;กันยายน &nbsp;2560</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การเปรียบเทียบสมการประมาณค่า LDL-C ของ Friedwald, Puavilai และ Dansetthakul กับวิธี Enzmatic method ของผู้มารับบริการโรงพยาบาลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE COMPARISON OF LDL-C ESTIMATING EQUATIONS OF FRIEDEWALD, PUAILAI AND DANSETHAKUL WITH THE ENZYMATIC METHOD OF PEOPLE WHO WERE SERVICED IN NADUN HOSPITAL, MAHASARAKHAM PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 9 เมษายน 2561 ที่ ศธ. 0514.11.1/1700
D อนุมัติเค้าโครง 9 เมษายน 2561 ที่ ศธ.0514.11.1/1740
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 มิถุนายน 2562
F แจ้งผลสอบ 2 กรกฎาคม 2562 อว 660301.9.1/2836
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พงษ์เดช สารการ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 546/2560 ลว. 21 สิงหาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 43/2561 ลส.23 มกราคม 2561
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Comparison of three equations for estimating low-density lipoprotein-cholesterol in the rural northeastern region of Thailand 
ชื่อวารสาร Journal of Clinical Laboratory Analysis 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร wiley only library 
ISBN/ISSN 0887-8013  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 May 2020 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Comparison of LDL-C Estimating Equations of Friedewald, Puavilai and Dansethakul with the Enzymatic Method of People who were Serviced at Nadun Hospital, Mahasarakham Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม The 10th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries (GMS-ICPH 2018) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 พฤศจิกายน 2561 ถึง 3 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม School of Public Health  
สถานที่จัดประชุม Kunming Medical University  จังหวัด/รัฐ Kunming, China 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 329  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract