2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 9692   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. พงษ์เดช สารการ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Pongdech Sarakarn 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวสถิติและประชากรศาสตร์  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637110018-5  นาย สิรวิชญ์ สนโศก  คณะสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาการระบาดและชีวสถิติ หลักสูตรนานาชาติ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 148/2020 ลว. 23 กรกฏาคม 2563  
667110004-9  นาย ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาการระบาดและชีวสถิติ หลักสูตรนานาชาติ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ   
657110013-7  Mr. HOANG DINH TUYEN  คณะสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาการระบาดและชีวสถิติ หลักสูตรนานาชาติ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ   
655110104-0  น.ส. เกษมณี นบน้อม  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ชีวสถิติ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 135/2566 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566  
655110094-7  นาย นาราวินทร์ กูลนรา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ชีวสถิติ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 134/2566 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566  
647110019-4  นาย ธนัญชัย บุญหนัก  คณะสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาการระบาดและชีวสถิติ หลักสูตรนานาชาติ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ   
645110013-2  น.ส. อณัญญา วุฒิพงศ์เดชา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ชีวสถิติ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งที่ 95/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ คุณลักษณะและปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความเข้มข้นของ f-Hb จากการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรงด้วยวิธี Fecal Immunochemical Test (FIT) 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการสาธารณสุข 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กระทรวงสาธารณสุข 
ISBN/ISSN ๑๗๙/๖๒  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 มีนาคม 2563 
ปีที่ 29  ฉบับที่
เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ โมเดลสมการโครงสร้างระหว่างปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม ตามรูปแบบ PRECEDE Model กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 มีนาคม 2562 
ปีที่ 20  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประยุกต์ใช้โมเดลสมการเชิงโครงสร้างเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมตามแผนกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเมือง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข . (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 มกราคม 2562 
ปีที่ 19  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Preliminary association between physical activity and sedentary pattern for positive FIT case of colorectal cancer in people aged 45-74 years old, Khon Kaen, Thailand.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 เมษายน 2561 
ชื่อการประชุม The 9 th General Assembly and International Conference of Asian Pacific Organization for Cancer Prevention 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 เมษายน 2561 ถึง 20 เมษายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asian Pacific Organization Cancer Prevention 
สถานที่จัดประชุม Lotte City Hotel Jeju  จังหวัด/รัฐ Jeju /Korea 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 36  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Kuen-Young Yoo/Duk Hyoung Lee/Sue K. Park 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract