2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ คุณลักษณะและปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความเข้มข้นของ f-Hb จากการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรงด้วยวิธี Fecal Immunochemical Test (FIT) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 มีนาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการสาธารณสุข 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กระทรวงสาธารณสุข 
     ISBN/ISSN ๑๗๙/๖๒ 
     ปีที่ 29 
     ฉบับที่
     เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง (CRC) พบมากที่ 4 ของมะเร็งทั้งหมดทั่วโลก ในประเทศไทยพบชายมากกว่าหญิงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุ การตรวจคัดกรองโรค CRC สามารถป้องกันและลดการเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะวิธี Fecal immunochemical test (FIT) ซึ่งระดับความเข้มข้นฮีโมโกลบิน (f-Hb) ที่ได้ ยังสามารถนำมาใช้กำหนดเป็นตัวแปรแทนผลลัพธ์สุดท้าย (surrogate endpoint) เพื่อทำนายโอกาสการเกิดโรค CRC วัตถุประสงค์ครั้งนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความเข้มข้นของ f-Hb 3 ระดับ ได้แก่ ระหว่าง 1-99 ngHb/ml, 100-449 ngHb/ml และ 450 ngHb/ml ขึ้นไป กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรที่มีอายุ 45-74 ปีและถูกสุ่มเข้ากลุ่มศึกษา ซึ่งได้รับชุดตรวจคัดกรองโรค CRC ด้วยวิธี FIT และมีค่าระดับความเข้มข้นฮีโมโกลบิน (f-Hb) ภายใต้โครงการวิจัยเชิงทดลองระดับชุมชนสำหรับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ช่วงพฤษภาคม 2559 ถึง ธันวาคม 2560 จำนวน 1,703 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสมการถดถอย Ordinal logistic ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลบวก (ร้อยละ 9.6) โดยจำนวนนี้พบชาย (ร้อยละ 17.0) อายุ 65-74 ปี (ร้อยละ 18.3) สูบบุหรี่ (ร้อยละ 17.1) บริโภคเนื้อแดงมาก (ร้อยละ 14.0) ไม่ออกกำลังกาย (ร้อยละ 13.7) ระดับ BMI 23 kg/m2 ขึ้นไป (ร้อยละ 14.0) และมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง (ร้อยละ 13.7) โดยพบปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทางสถิติเพียงปัจจัยเดียว ได้แก่ ช่วงอายุ 65-74 ปี (adjOR=1.65, 1.16 – 2.37, p-value=0.006) ดังนั้นประชากรในกลุ่มอายุ 65-74 ปี ควรมีการเฝ้าระวังเพื่อตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรงอย่างต่อเนื่องและการศึกษาครั้งต่อไป ควรนำปัจจัยการบริโรคมาพิจารณาร่วมกับผลลัพธ์ระดับ f-Hb  
     คำสำคัญ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง, Fecal Immunochemical Test, การตรวจคัดกรองโรค 
ผู้เขียน
605110080-3 นาย ฎลกร จำปาหวาย [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0