2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 605110080-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ฎลกร จำปาหวาย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. DONLAGON JUMPARWAY
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวสถิติ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 19/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความเข้มข้นของฮีโมโกบิลในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำใส้ใหญ่/ใส้ตรงด้วยวิธี Fecal Immunochemical test 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Factors which related with Fecal hemoglobin concemtration in colorectal cancer screening using Fecal Immunochemical test 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 มีนาคม 2562
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 24 เมษายน 2562 มข 0301.9.1/174
D อนุมัติเค้าโครง 24 เมษายน 2562 มข.0301.9.1/1713
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 17 ธันวาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 17 ธันวาคม 2562
F รับรองการแก้ไข 28 มกราคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 13 มีนาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พงษ์เดช สารการ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 196/2561 ลว.11 มิถุนายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ คุณลักษณะและปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความเข้มข้นของ f-Hb จากการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรงด้วยวิธี Fecal Immunochemical Test (FIT) 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการสาธารณสุข 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กระทรวงสาธารณสุข 
ISBN/ISSN ๑๗๙/๖๒  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 มีนาคม 2563 
ปีที่ 29  ฉบับที่
เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ