2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Coconut Shell Powder and Electrical Tree Inhibition of Solid Insulator 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 เมษายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Key Engineering Materials  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications, Switzerland 
     ISBN/ISSN 978-3-0357-1304-6 
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่ 775 
     เดือน September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 89-93 
     บทคัดย่อ Electrical tree phenomenon commonly occurred in solid insulator material resulting from the inconsistency of stresses during the manufacturing process. The treeing phenomenon will degrade the characteristic of insulator and may lead to breakdown. The use of filler in the manufacturing process in order to enhancing the insulation property is a popular approach. This paper presents the use of coconut shell powder (CSP) filler in epoxy resin for inhibition of electrical tree growth. The particle sizes of CSP varied from 62, 75 and 125 µm. The CSP is filled with the ratio of 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 2.0 and 3.0% by weight. We aim to observe the effects of varying the combination of CSP particle sizes and the ratio of epoxy resin for an inhibition of electrical tree growth. The electrical tree was tested by applying AC voltage of 15kV to the test sample and conducted for 360 minutes in this experiment. When the epoxy resin using CSP filler of 1% by weight is fixed for the particle size of 62, 75 and 125 µm, electrical tree length is at 1.24mm, 1.382 mm and 1.78 mm respectively. Whereas, when the particle size of CSP at 62 µm is fixed, a tree length is 1.98 mm and 1.24 mm for the ratio of 0.1 and 1% by weight respectively. Our study demonstrates that the epoxy resin using CSP filler at a ratio of 0.1% by weight can shorten length of electrical tree when compared with a ratio of 1.0% by weight. The electrical tree length was affected through the changes of permittivity by addition of CSP compound. 
     คำสำคัญ : Electrical Tree, Coconut Shell Powder, Treeing.  
ผู้เขียน
585040022-4 นาย ธันยากร สายธนู [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0