2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Model of High Performance Work System affected Employees’ Intention to Stay 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2nd International Conference on Innovative Research in Sciences, Technology and Management (ICIRSTM 2018) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Institute of Research and Journals (IIRAJ) 
     สถานที่จัดประชุม U Town - National University of Singapore 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 กันยายน 2561 
     ถึง 30 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่) ISBN-978-81-934246-4-3 
     หน้าที่พิมพ์ 98 
     Editors/edition/publisher Dr.Teena Bagga/IIRAJ 
     บทคัดย่อ The aims of this study were to examine the relationship between the high performance work systems (HPWS) and employees’ intention to stay and to develop the model of the high performance work system in affecting job engagement, organizational citizenship behavior and employees’ intention to stay. Data were obtained from 448 full-time operative staff in production division of small and medium-sized enterprises (SMEs) in automotive parts manufacturing industry in Thailand. The structural equation modeling was employed. The findings indicated that high performance work system have a positive and significant effect on the job engagement, organizational citizenship behavior and employees’ intention to stay. Furthermore, job engagement affects organizational citizenship behavior and employees’ intention to stay. The high performance work system results in enhancing job engagement and this, in turn, increases the level of organizational citizenship behavior and employees’ intention to stay. The discovery of the relationship between high performance work systems and employee retention in this field benefits for not only academic sector but also public and private sectors. The study suggests that organizations enable to improve their human capitals, including individual attitudes, skills, and abilities, by developing either high performance work systems or high performance human resources practices. This, in turn, enhances both employee and organizational performance in high competitive arena. 
ผู้เขียน
577210003-5 น.ส. ฑาริกา พลโลก [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 1