2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Peak oxygen consumption and metabolic equivalents in female patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 ธันวาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคม ครั้งที่ 46 Research and Educational Innovation in Medical Sciences 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมโรแมนติก รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ 
     จังหวัด/รัฐ นครราชสีมา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 ธันวาคม 2561 
     ถึง 21 ธันวาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 39 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) is a rare progressive pulmonary vascular disease. It develops from acute pulmonary embolism (PE). In Thailand, the incidence of CTEPH after acute PE was 5.1%. CTEPH is characterized by chronic emboli and intraluminal fibrous webs or bands in the pulmonary arteries (PA), leading to increased PA pressure and pulmonary vascular resistance (PVR), and consequently dyspnea. Cardiopulmonary exercise testing (CPET) is useful tool to help identify patients with milder abnormalities and CTEPH. Peak oxygen consumption (V’O2 peak) is an important parameter for cardiovascular and respiratory disease prognosis. The aim of this study was to investigate V’O2 peak and metabolic equivalents (METS) in six female patients with CTEPH in comparison to six age-matched healthy subjects. All CTEPH patients had previously been diagnosed with CTEPH that met the criteria for World Health Organization Functional Class (WHO FC) II and III. All patients underwent right heart catheterization. All patients and healthy subjects performed CPET using a treadmill and an incremental protocol until symptom limitation. CTEPH patients had lower average V’O2 peak compared to healthy subjects (651.6 ± 200.8 vs. 1234.4 ± 302.4 ml/min, 38.5 ± 11.4 vs. 67.0 ± 17.1% predicted; 12.4 ± 2.9 vs. 21.8 ± 4.7 ml/min/kg, 44.1 ± 12.2 vs. 77.8 ± 17.9% predicted) (p < 0.01). In addition, CTEPH patients had average peak exercise METS lower compared to healthy subjects (3.4 ± 1.0 vs. 6.5 ± 1.6, 42.1 ± 14.1 vs. 81.4 ± 21.9% predicted) (p < 0.01). In conclusion, the present study demonstrates that CTEPH patients in functional class WHO FC II and III had lower V’O2 peak and METS of approximately 52 to 57% compared to healthy subjects. 
ผู้เขียน
587070015-7 นาย สหฉัตร เอื้อหยิ่งศักดิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0