2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Role of Civil Society Network for Problem Solving in the local of Thailand. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 ธันวาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 8 th Global Conference on Business and Social Sciences 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Global Academy of Training and Research (GATR) Kuala Lumpur, Malaysia  
     สถานที่จัดประชุม Berjaya Times Square Kuala Lumpur Hotel, Malaysia 
     จังหวัด/รัฐ Kuala Lumpur Hotel, Malaysia 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 ธันวาคม 2561 
     ถึง 15 ธันวาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 48 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The network of district-based civil society organizations was founded in a meeting between representatives of governmental agencies, people in the community, and the group/organizations working in the district. It emphasizes participatory cooperation between the government and the community, in order to solve the disorganized issues, and to assist people within the community effectively and thoroughly. 
ผู้เขียน
595080053-0 นาย ชวลิต ทิพม่อม [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0