2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 595080053-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชวลิต ทิพม่อม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MR.CHAWALIT TIPPAMOM
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา พัฒนาสังคม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมในระดับอำเภอ จังหวัดมหาสารคาม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Civil Society Organization Network at the District Level. Mahasarakham Province 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก 2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 237/2561 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 มกราคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 5 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 10 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 237/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ การสร้างเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมระดับอำเภอ กรณีศึกษาอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม  
ชื่อวารสาร วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 เมษายน 2562 
ปีที่ 38  ฉบับที่
เดือน มีนาคม - เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 35 - 46  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ “จับมือเบิ่งแงง”: รูปแบบความสัมพันธ์ของเครือข่ายทางสังคมเพื่อสุขภาพ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 
ชื่อวารสาร วารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบริหารงานวิจัย อาคารสานักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 พฤษภาคม 2562 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Construction of Civil Society Organization Network Area A Case Study of Yang Si Surat District, Maha Sarakham Province. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กรกฎาคม 2562 
ชื่อการประชุม 14th International Conference on Humanities and Social Sciences 2018 (IC-HUSO 2018)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 กรกฎาคม 2562 ถึง 19 กรกฎาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University, Thailand 
สถานที่จัดประชุม At Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Thailand  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 14  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 50  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Role of Civil Society Network for Problem Solving in the local of Thailand. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 ธันวาคม 2561 
ชื่อการประชุม 8 th Global Conference on Business and Social Sciences 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 ธันวาคม 2561 ถึง 15 ธันวาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Global Academy of Training and Research (GATR) Kuala Lumpur, Malaysia  
สถานที่จัดประชุม Berjaya Times Square Kuala Lumpur Hotel, Malaysia  จังหวัด/รัฐ Kuala Lumpur Hotel, Malaysia 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 48  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract