2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การสร้างเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมระดับอำเภอ กรณีศึกษาอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 เมษายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 38 
     ฉบับที่
     เดือน มีนาคม - เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 35 - 46 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ องค์กรภาคประชาสังคม, เครือข่ายทางสังคม, ประชาสังคม 
ผู้เขียน
595080053-0 นาย ชวลิต ทิพม่อม [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0