2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Construction of Civil Society Organization Network Area A Case Study of Yang Si Surat District, Maha Sarakham Province. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กรกฎาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 14th International Conference on Humanities and Social Sciences 2018 (IC-HUSO 2018)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University, Thailand 
     สถานที่จัดประชุม At Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 กรกฎาคม 2562 
     ถึง 19 กรกฎาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 14 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 50 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
595080053-0 นาย ชวลิต ทิพม่อม [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0