2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ “จับมือเบิ่งแงง”: รูปแบบความสัมพันธ์ของเครือข่ายทางสังคมเพื่อสุขภาพ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 พฤษภาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบริหารงานวิจัย อาคารสานักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ รูปแบบความสัมพันธ์, เครือข่ายทางสังคม, เครือข่ายทางสังคมเพื่อสุขภาพ 
ผู้เขียน
595080053-0 นาย ชวลิต ทิพม่อม [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0