2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Comparative of Recombinant Vespa affinis Hyaluronidase Expressed in Different Cloning Vector and their Biological Properties 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 พฤษภาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Applied and Physical Sciences (IJAPS) 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER () 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร kkg publications 
     ISBN/ISSN 2414-8946 
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่ Volume 4, Issue 2 
     เดือน July
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 38-44 
     บทคัดย่อ Cloning and expression of recombinant Vespa affinis hyaluronidase (rVesA2) was successfully expressed in Escherichia coli system. The VesA2 gene was cloned into pET-17b and pET-32a cloning vector which had molecular weight 41.71 and 59.0 kDa, respectively. The recombinant plasmid of pET-17b was composed 1.08 kDa his-tag at the N-terminal. The 17.14 kDa of fusion tag; thioredoxin tag, histidine tag, and S-tag, was found in pET-32a. The verified expression conditions of rVesA2 induced under the conditions of 0.1 mM IPTG at 37C for 4 hrs gave the highest quantity of protein expression. The colony PCR and sequencing analysis were used to verify the rVesA2. The positive clones were detected the hyaluronidase activity by a zymographic gel. Recombinant proteins from both cloning vec- tors were insoluble. However, the recombinant from pET-32a showed higher solubility than that form pET-17b, after dissolving in 4 M urea solution. This result suggests that the fusion tag increase protein solubility. 
     คำสำคัญ Hyaluronidase enzyme, hyaluronic acid, banded tiger wasp  
ผู้เขียน
585150037-8 นาย ปิยพนธ์ จันทร์ปาน [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
585150073-5 นาย ยุทธการ แสงกุล
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0