2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 585150073-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ยุทธการ แสงกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. YUTTHAKAN SAENGKUN
    คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา พิษวิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การดัดแปลงโมเลกุลเอนไซม์ไฮยาลูโรนิเดสจากน้ำพิษตัวต่อ เพื่อการวิเคราะห์ปริมาณกรอดไฮยาลูโรนิก 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Modification of wasp venom-derived hyaluronidase for quantification of hyaluronic acid 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 พฤษภาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 27 มิถุนายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 22 พฤศจิกายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. ศักดา ดาดวง คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 248/2559 ลว.29 กค.2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ คุณลักษณะของเอนไซม์ไฮยาลูโรไนเดสลูกผสมจากน้ำพิษตัวต่อหลุม (Vespa tropica) ที่ได้รับการผลิตในระบบแบคทีเรีย 
ชื่อวารสาร วารสารพิษวิทยาไทย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 พฤษภาคม 2562 
ปีที่ 34  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Comparative of Recombinant Vespa affinis Hyaluronidase Expressed in Different Cloning Vector and their Biological Properties 
ชื่อวารสาร International Journal of Applied and Physical Sciences (IJAPS) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร kkg publications 
ISBN/ISSN 2414-8946  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 May 2018 
ปีที่ 2018  ฉบับที่ Volume 4, Issue 2 
เดือน July  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 38-44  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ