2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ คุณลักษณะของเอนไซม์ไฮยาลูโรไนเดสลูกผสมจากน้ำพิษตัวต่อหลุม (Vespa tropica) ที่ได้รับการผลิตในระบบแบคทีเรีย 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 พฤษภาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารพิษวิทยาไทย 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 34 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ น้ำพิษต่อหลุม (Vespa tropica) ประกอบด้วยโมเลกุลที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ รวมทั้งเอนไซม์ไฮยาลูโรไนเดส (HAase) ที่มีฤทธิ์เร่งปฏิกิริยาการสลายด้วยน้ำของกรดไฮยาลูโรนิก งานวิจัยนี้ได้สังเคราะห์ยีนไฮยาลูโรไนเดสจาก cDNA ที่เตรียมจากต่อมพิษต่อหลุมด้วยเทคนิคพีซีอาร์ และสร้างสายพันธุ์กลายตำแหน่งเดียว (mHAase(N109L)) โดยแทนที่กรดอะมิโนตำแหน่งที่ 109 จากแอสพาราจีน (N) เป็นลิวซีน (L) ด้วยเทคนิคการกลายเฉพาะที่ นำชิ้นยีนเชื่อมกับ pET32a vector และถ่ายโอนเข้าสู่ E. coli BL21 กระตุ้นการแสดงออกด้วย 0.1 mM IPTG ที่อุณหภูมิ 18oC เวลา 16 ชั่วโมง ตรวจสอบการผลิตโปรตีนลูกผสมด้วยเทคนิคเจลอิเล็กโตรโฟริซิส พบแถบโปรตีนลูกผสม Re-HAase และ Re-mHAase(N109L) ขนาด 58 kDa และพบว่าโปรตีนลูกผสมไม่ละลายในบัฟเฟอร์ที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก จึงคืนสภาพด้วยการละลายในยูเรีย 4 โมลาร์ แล้วทดสอบฤทธิ์การสลายกรดไฮยาลูโรนิกด้วยวิธีทดสอบความขุ่น พบว่าโปรตีนลูกผสมทั้งสองมีค่าพีเอชพอเหมาะในการเร่งการสลายกรดไฮยาลูโรนิกเท่ากับ 5 ซึ่ง Re-HAase มีฤทธิ์เอนไซม์ไฮยาลูโรไนเดสในช่วง pH 3 ถึง 6 แต่ Re-mHAase(N109L) มีฤทธิ์เอนไซม์ช่วง pH 5 ถึง 6 ฤทธิ์นี้ต่ำกว่า Re-HAase ประมาณร้อยละ 50 และไม่มีฤทธิ์ใด ๆ ที่ pH น้อยกว่า 4 โดยที่ Re-mHAase(N109L) มีฤทธิ์เอนไซม์ไฮยาลูโรไนเดสเหลืออยู่ คาดว่าเป็นเพราะกรดอะมิโนแอสพาราจีน (N) ทำหน้าที่เป็นตำแหน่งจับกับกรดไฮยาลูโรนิก แล้วมีกรดอะมิโนอื่นที่ทำหน้าที่เป็นกรดอะมิโนสำคัญที่ช่วยเร่งปฏิกิริยา 
     คำสำคัญ ไฮยาลูโรไนเดส, ต่อหลุม, Vespa tropica, การกลายพันธุ์เฉพาะที่ 
ผู้เขียน
585150073-5 นาย ยุทธการ แสงกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
585150037-8 นาย ปิยพนธ์ จันทร์ปาน
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0