2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Validation and development of an HPLC method for determination of piperine in seven Thai traditional formulas with the aid of experiment design 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 4th International conference on Pharma-Food (ICPF2018) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม University of Shizuoka 
     สถานที่จัดประชุม Nippondaira hotel, Shizuoka city 
     จังหวัด/รัฐ Shizuoka, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 พฤศจิกายน 2561 
     ถึง 16 พฤศจิกายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 119 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Piper nigrum, is a highly valuable product and one of the essential ingredients in many of the compound preparations included in Ayurvedic literature. Piperine is an alkaloid isolated from P. nigrum. In this study, an experimental design based on response surface methodology was applied to the validation of an HPLC method to determine the amount of piperine in seven Thai traditional formulas. Three factors (percentage of acetonitrile, flow rate and detection wavelength) and two responses (retention time and peak area) were investigated in this study. HPLC was carried out using a Shimadzu system, consisting of a solvent delivery pump (LC-20AD) and, UV-Visible detector. Separation was performed on a C8 analytical column (5 µm, 4.0 x 250 mm) with isocratic elution. The appropriate mobile phase used in this work consisted of a mixture of 1% formic acid: propanol: acetonitrile (55: 10: 35, v/v) which was delivered at a flow rate of 1 ml/min with detection at wavelength 254 nm. The developed HPLC method was validated for linearity, accuracy, precision, LOD and LOQ. The results indicated that all three factors affected the response. The piperine content in seven Thai traditional formulas ranged from 0.510±0.060 to 18.656±0.886 mg/g extract. Overall, the proposed HPLC method was found to be simple to perform and suitable for the routine analysis of piperine in Thai traditional formulas. 
ผู้เขียน
607150004-9 น.ส. จุฑามาศ มณีเนตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0