2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กระบวนการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ภาพลักษณ์องค์กร ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินศูนย์ควบคุมและบรืหารหนี้เขตขอนแก่น 1 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ธันวาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 ธันวาคม 2561 
     ถึง 20 ธันวาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่) 13 
     หน้าที่พิมพ์ 671-680 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
595210022-9 น.ส. ปรียาพร วรแสน [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 2