2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Structural design of partitioned stator doubly salient permanent magnet generator for power output improvement 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 มีนาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Advances in Materials Science and Engineering 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Hindawi 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The partitioned stator doubly salient permanent magnet generators (PS-DSPG) have been extensively used for an electrical generation due mainly to their high reliability, high electromotive force (EMF), and high power output. Therefore, we aim to improve the output power of the PS-DSPG by designing the optimal configuration of the generator pole structure. The electrical characteristics including the magnetic flux-linkage distribution, phase EMF, cogging torque, voltage regulation, and power output profile were characterized by using finite element method. After optimizing the generator pole structure including the angle of air gap arc width, it was found that the proposed PS-DSPG with 18/15 (stator/rotor) pole structure with optimized air gap arc width could produce higher EMF than a conventional structure about 23.24% since this structure indicates the suitable number of pole structure. Also, an analysis of voltage regulation and power output profiles under the loaded condition were carried out, it was indicated that the PS-DSPG based on the suitable 18/15-pole structure could provide the best machine performance where the output power is 11.63% higher than the conventional structure. Hence, the proposed PS-DSPG with 18/15-pole structure can be appropriately utilized for electrical generation, especially in low operated speed generator applications. 
     คำสำคัญ partitioned stator, doubly salient, permanent magnet generator, power output  
ผู้เขียน
597040024-5 นาย วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0