2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597040024-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WARAT SRIWANNARAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 97/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรแบบดับบลี้-ซาเลี่ยน พาร์ทิชั่น-สเตเตอร์กับโรเตอร์คู่แกนร่วม สำหรับประยุกต์ใช้กับกังหันลม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE NOVEL PARTITIONED-STATOR DOUBLY-SALIENT PERMANENT-MAGNET GENERATOR WITH CO-AXIAL DUAL-ROTOR FOR WIND TURBINE APPLICATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 มีนาคม 2560 คำสั่งคณะที่ 121/2560 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2560
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 มีนาคม 2560 คำสั่งคณะที่ 120/2560 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 มีนาคม 2560 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 23 มีนาคม 2560 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 431/2562 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562
F แจ้งผลสอบ 10 กรกฎาคม 2562 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 30 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 852/2559 ลว. 20 กันยายน 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. อัครพล จันทร์อ่อน คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 852/2559 ลว. 20 กันยายน 2559
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Structural design of partitioned stator doubly salient permanent magnet generator for power output improvement 
ชื่อวารสาร Advances in Materials Science and Engineering 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Hindawi 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 March 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ An Improvement of Magnetic Flux-Linkage in Electrical Generator using the novel Permanent Magnet Arrangement 
ชื่อวารสาร acta physica polonica A 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร the polish physical society 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 October 2017 
ปีที่ 2018  ฉบับที่ 133 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 642-644  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ An Improvement of Electromotive Force in Switched Flux Permanent Magnet Generator by using Multi-Tooth Technique  
ชื่อวารสาร International Journal of Engineering Research and Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Research Publication House 
ISBN/ISSN International Research Publication House  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 April 2020 
ปีที่ 2020  ฉบับที่ Vol. 13 No.3 
เดือน เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 570-574  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Magnetic Equivalent Circuit Modeling of Partitioned Stator Doubly Salient Permanent Magnet Machines 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤษภาคม 2562 
ชื่อการประชุม International Electrical Machine & Drive Conference 2019 (IEMDC 2019) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 พฤษภาคม 2562 ถึง 15 พฤษภาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Industry Application Society (IAS), Industrial Electronics Society (IES), Power Electronics Society (PELS), and Power and Energy Society (PES) 
สถานที่จัดประชุม Westin San Diego, San Diego, CA, Los Angeles, USA  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Performance Improvement of Asymmetrical-pole Partitioned Stator Permanent Magnet Generator by Optimizing Stator Teeth Number 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 เมษายน 2562 
ชื่อการประชุม 019 International Conference on Smart Power & Internet Energy Systems 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 เมษายน 2562 ถึง 27 เมษายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Curtin University and University of Western Australia 
สถานที่จัดประชุม Deakin University, Melbourne, Australia  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 83-88  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper