2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ An Improvement of Electromotive Force in Switched Flux Permanent Magnet Generator by using Multi-Tooth Technique  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 เมษายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Engineering Research and Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Research Publication House 
     ISBN/ISSN International Research Publication House 
     ปีที่ 2020 
     ฉบับที่ Vol. 13 No.3 
     เดือน เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 570-574 
     บทคัดย่อ This paper proposed a design technique to improve the electromotive force (EMF) of the switched flux permanent magnet (SFPM) generator by using the Multi-tooth technique. The simulations were carried out through 2-D finite element method. The configuration of stator pole and rotor pole as well as the number of electrical phases were modified based on the principle of Multi-tooth technique. The output characteristics of the proposed generator structure including the magnetic field distribution, phase flux linkage, EMF and cogging torque were characterized and were compared with those of the conventional SFPM generator. The symmetrical property of magnetic field distribution was firstly confirmed. Then, the results indicated that the proposed multi-tooth SFPM generator can produce 4% higher EMF than the conventional model at same rotational speed. The EMF waveform of the proposed structure was indicated better smoothness than that of conventional structure. Meanwhile, the cogging torque scale of the proposed structure was slightly improved from the conventional structure. From the results, it was obviously seen that the proposed multi-tooth SFPM generator requires only half volume of permanent magnet compared to the conventional structure, while indicating the better EMF scale. Therefore, the proposed multi-tooth SFPM generator can be valuable choice for manufacturing in the SFPM generator, this structure could significantly reduce the usage of a permanent magnet which usually dominates the overall cost of the generator fabrication.  
     คำสำคัญ Rotating Electric Machines, Permanent magnet machine, Permanent magnet generator, Switched flux permanent magnet generator, Multi-tooth technique, Electromotive force  
ผู้เขียน
615040027-7 นาย พัฒศาสตร์ แสงวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
597040024-5 นาย วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0