2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Hepatoprotective activity of bergenin against ethanol-induced oxidative stress in male ICR mice 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 มีนาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     สถานที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 16 มีนาคม 2562 
     ถึง 17 มีนาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 16 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Introduction: Bergenin is a C-glucoside of 4-O-methylgallic acid. Bergenin has been claimed to possess anti-oxidant, anti-inflammatory, and anti-hyperglycemic activities. This study aimed to evaluate hepatoprotective activity of bergenin against ethanol-induced oxidative stress in mice. Materials and methods: The 8-week-old male ICR mice were orally given bergenin (10, 50, and 250 mg/kg/day) or gallic acid (100 mg/kg/day, positive control) for 7 days before single oral administration of ethanol (5 g/kg/day), while the control group was simply orally given water. Liver injury biomarkers in mouse serum, e.g. aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT) and antioxidant enzymes in mouse liver, e.g. superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) were examined. Results: The levels of serum AST and ALT were significantly increased in ethanol-induced oxidative stress mice, in accordance with a significant decrease in hepatic SOD and CAT activities, compared with control group (p<0.05). Bergenin significantly decreased the levels of serum AST and ALT along with a significant increase in hepatic SOD and CAT activities, compared with the ethanol-induced oxidative stress mice (p<0.05). Correspondingly, gallic acid showed a tendency to reduce the serum ALT level with a significant decrease in the serum AST level and a significant increase in hepatic SOD and CAT activities in ethanol-induced oxidative stress mice, compared with the ethanol-induced oxidative stress mice (p<0.05). Conclusion: Ethanol increased serum AST and ALT levels and reduced hepatic SOD and CAT activities leading to oxidative stress in mice. Bergenin exhibited hepatoprotective potential via balancing oxidant-antioxidant system; to decrease serum AST and ALT levels and to promote hepatic SOD and CAT activities, comparable to those did by gallic acid. Therefore, bergenin is an ultimate candidate for further development as hepatoprotective products 
ผู้เขียน
607150008-1 น.ส. ยลดา ศรีเศรษฐ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0