2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของการออกกำลังกายด้วยยางยืดร่วมกับการออกกำลังกายบนเก้าอี้ ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และการทรงตัวของผ้สูงอายุเพศหญิง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย 
     สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2562 
     ถึง 15 มีนาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2562 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1285-1294 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของยางยืดร่วมกบการออกกำลังกาย บนเกาอี้ต่อความ แข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและความสามารถในการทรงตัวในผู้สูงอายุเพศหญิง อายุ60-69 ปี จ านวน 48คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 24 คน กลุ่มทดลองออกกาลังกาย โดยใช้เกาอี้ ประกอบขณะออกกาลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มและใช้ยางยืดเป็นแรงต้าน โปรแกรมนี้ใช้เวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 ครั้ง 50-60 นาทีต่อครั้ง กลุ่มควบคุมใช้ชีวิตตามปกติ ผลการศึกษาพบวา หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของขา การทรงตัวแบบเคลื่อนไหว และการทรงตัวแบบอยู่กับที่ มากกว่าก่อนการทดลองในกลุ่มการทดลองอยางมีนัยสำคัญ ่ (p-value < 0.01) และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทั้งหมดดีกวากลุ่มควบคุมอยางมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับที่ 0.05 ภายหลัง 8 สัปดาห์ 
ผู้เขียน
595100010-9 น.ส. หทัยชนก พรหมทา [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0