2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Human Resource Management Practices Affecting Employee Retention using Interpretive Structural Modelling Technique” 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 เมษายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Administration and Management Review  
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (Social Sciences Research Network (SSRN)) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Business Administration, Kasetsart University, Political Science Association of Kasetsart University  
     ISBN/ISSN ISSN 2539-6331 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The study examined the relationships between the factors of human resource management practice relating to employee retention of the manufacturing industry in Thailand. The model was developed utilizing interpretive structural modelling technique. Data were collected with an interview using the Delphi method from the eight experts from academia and industry. The remarkableness of this paper is a new finding of the high significance of clear job description. It has a substantial power on employee retention, job engagement, and organizational citizenship behavior. The findings of the study will be beneficial to practitioners on how to improve and develop human resource management in an organization and effective strategies to improve employee retention. 
     คำสำคัญ Interpretive Structural Modelling, Human Resource Management Practices, Employee Retention 
ผู้เขียน
577210003-5 น.ส. ฑาริกา พลโลก [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 2