2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ เสียงสะท้อนของนักศึกษาพยาบาล (Nursing students voices) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 พฤษภาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ (Journal of Nursing Science & Health) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0125-7021 
     ปีที่ 42 
     ฉบับที่
     เดือน January-March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 109-119 
     บทคัดย่อ Abstract This action research was conducted to study problems and needs of learners through the reflection process in nursing practice, the impact of the reflection process on nursing student and key elements in teaching to promote reflection. Third year nursing students (academic year 2016) were the main informants. 56 subjects were recruited for this study and using a purposive sampling technique was used. All 56 subjects were then assigned to the Pediatric Ward in Khon Kaen Hospital. Research was carried out with a semi-structured interview developed by the researchers (adapted from the concept of reflection in nursing practice) as well as analysis of with journals kept by nursing students. A 5-step nursing process model was used to analyze the data. The data were collected between April 2017 and July 2017. The obtained quantitative data were analyzed using parameters such as frequency and percentage. Qualitative data were analyzed by content analysis. As demonstrated in the study, key elements to promote reflection in teaching include acquiring experience, reflective assessment, and apply learning to promote reflection. 
     คำสำคัญ reflective thinking, nursing students, nursing education 
ผู้เขียน
567050016-5 น.ส. ทรงสุดา หมื่นไธสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0