2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ULTIMATE BEARING CAPACITY OF COLLPSING KHON KAEN LOESS 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 เมษายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of GEOMATE 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Prof. zakaria Hossain, Prof. Mie University, Japan 
     ISBN/ISSN ISSN: 2186-2982 (Print), 2186-2990 (Online) 
     ปีที่ 17 
     ฉบับที่ 63 
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 87-94 
     บทคัดย่อ Many researchers have found that Khon Kaen loess is collapsing soil with a severe degree. Khon Khaen loess, as classified as silty sand (SM) or clayey sand (SC), is a windblown deposit with a honeycomb structure. Therefore, the increasing degree of saturation is the cause of decreasing shear strength parameters and increasing settlements of Khon Kaen loess. This study evaluated the bearing capacity of undisturbed Khon Kaen loess between wet and dry conditions by the plate bearing test. Besides, the undrained shear strength parameters (cohesion, and friction angle) between saturation and dry samples were also examined by the triaxial test under the unconsolidated undrained conditions. The undrained shear strength of undisturbed dry Khon Kaen loess was also investigated from the unconfined compression test. Due to the low degree of saturation, the initial matric suction was observed from soil-water characteristic curves (SWCCs) by the pressure plate test. The plate bearing result showed that the ultimate bearing capacity of Khon Kaen loess, for which the saturation degree is higher than 45%, is about 35 kPa. The ultimate bearing capacity of Khon Kaen loess at 8% of saturation degrees was beyond 1,100 kPa. There is also an excellent relationship between the undrained shear strengths from the triaxial UU-test in a residual regime and unconfined compressive strength with a matric suction. Besides, the prediction using Terzaghi’s theory and undrained shear strength from the unconfined compression test gives an appropriated ultimate bearing capacity rather than the general bearing capacity equation for soil compressibility. 
     คำสำคัญ Undisturbed Khon Kaen Loess, Undrained Shear Strength, Ultimate Bearing Capacity, Degree of Saturation , Matric Suction 
ผู้เขียน
605040029-2 นาย พรหมมินทร์ เถาวัลย์ดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0