2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040029-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พรหมมินทร์ เถาวัลย์ดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PROMMIN THAOWANDEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 1/2562 ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาหากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของดินลมหอบขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A STUDY OF ULTIMATE BEARING CAPACITY OF KHON KEAN LOESS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 มิถุนายน 2561 คำสั่งคณะฯ ที่ 346/2561 ลว. 27 เมษายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 8 มิถุนายน 2561 ผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 22 เมษายน 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 241/2562 ลว. 4 เมษายน 2561
F แจ้งผลสอบ 24 เมษายน 2562 EXCELLENT
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 17 มิถุนายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รัตมณี นันทสาร คำสั่งคณะฯ ที่ 103/2561 ลว. 17 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ULTIMATE BEARING CAPACITY OF COLLPSING KHON KAEN LOESS 
ชื่อวารสาร International Journal of GEOMATE 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Prof. zakaria Hossain, Prof. Mie University, Japan 
ISBN/ISSN ISSN: 2186-2982 (Print), 2186-2990 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 April 2019 
ปีที่ 17  ฉบับที่ 63 
เดือน November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 87-94  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ BEARING CAPACITY OF KHON KAEN LOESS BY PLATE BEARING  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม International Conference Science, Engineering and Environment 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 พฤศจิกายน 2561 ถึง 14 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Dr.Zakaria Hossain, Prof.Mie University, Japan 
สถานที่จัดประชุม Meitetsu New Grand Hotel  จังหวัด/รัฐ Nagoya, Chubu 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue International Conference Science, Engineering and Environment 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 346  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper