2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Comparative Efficacy of Multiplane Force Application (MFA) and Ischemic Compression (IC) on Masticatory Muscles: A Randomized Controlled Trial 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 พฤษภาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Medical Association Thailand 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Medical Association of Thailand 
     ISBN/ISSN 0125-2208 
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Objective: To compare the immediate effect between the multiplane force application (MFA) and ischemic compression (IC) techniques on pain alteration and the activity of masticatory muscles. Materials and Methods: Eighty-six participants who had latent myofascial trigger points (LTrPs) in either masseter or temporalis muscle, from 18-60 years of age, were recruited into this study. Participants were randomly assigned into two groups. Group I (n=43) received the MFA technique, whereas group II (n=43) received the IC technique. In each group, the muscles with LTrPs were treated for 30 min. Outcome measures including pressure pain threshold (PPT) and resting muscle activity were assessed at pre-treatment and post-treatment. Significant differences of selected outcomes within groups were analyzed by paired t-test. To compare the differences between groups, an independent t-test was used. Results: PPT of masseter and anterior temporalis muscles were increased and the resting muscle activity was reduced significantly at the post-treatment period (p<0.001) in both IC and MFA groups. There was no significant difference in changes in PPTs and resting EMG between both techniques (p>0.05). Conclusion: The two methods have similar efficiency for increasing PPT and reducing resting activity of the masseter and anterior temporalis muscles.  
     คำสำคัญ multiplane force application technique, ischemic compression technique, latent myofascial trigger point, manual therapy 
ผู้เขียน
557090002-1 นาย โชคชริน นาแข็งฤทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0