2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 557090002-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย โชคชริน นาแข็งฤทธิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHOKCHARIN NAKHENGRIT
    คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 55/2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ผลของการรักษาด้วยวิธีมัลติเพลน ฟอร์ส แอพพลิเคชั่น ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร: การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่ม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THERAPEUTIC EFFECTS OF THE MULTIPLANE FORCE APPLICATION TECHIQUE IN PATIENTS WITH TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS: A RANDOMIZED CONTRELLED TRIAL 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 16 พฤษภาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ยอดชาย บุญประกอบ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2558 ภาคต้น             รหัสทุน 58112106
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2559
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Comparative Efficacy of Multiplane Force Application (MFA) and Ischemic Compression (IC) on Masticatory Muscles: A Randomized Controlled Trial 
ชื่อวารสาร Journal of Medical Association Thailand 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Medical Association of Thailand 
ISBN/ISSN 0125-2208  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 May 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Therapeutic Effect of Multiplane Force Application Technique on Masticatory Muscles: Randomized Controlled Trial 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มีนาคม 2560 
ชื่อการประชุม 95th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research (IADR) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 มีนาคม 2560 ถึง 25 มีนาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Association for Dental Research (IADR) 
สถานที่จัดประชุม West Hall (Moscone West Center) 800 Howard St at the corner of Fourth & Howard streets, San Francisco, California, USA 94103  จังหวัด/รัฐ San Francisco, California, USA 
Proceeding Paper Volume 96  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 234  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Christopher H. Fox 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปแบบอื่นๆ
รายละเอียด โครงการ Thailand mHealth SANA-KKU Bootcamp Hackathon 2017 พัฒนาความคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวม และจัดการเรียนรู้และนำเทคโนโลยี (Digital Technology) มาช่วยพัฒนาให้เกิด applications ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขให้ดีขึ้น โดยงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ SANA-MIT ของคณาจารย์จาก Harvard Medical School และ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อกลุ่ม KKU mHealth January 9-13, 2017 at KhonKaen University, KhonKaen, Thailand Theme : "mHealth Thailand" Mobile Technology for Health Care Improvement Pain diary is usually given to chronic pain patients in the Orofacial Pain and Oral Medicine Clinic, Faculty of Dentistry, KKU to record their pain intensity and daily behavior in order to help identify the factors associated with their pain. A 30-day daily record will be analyzed in the next follow up visit. Our "m-Pain Diary (mobile pain diary)" App will help patients to keep record with their pain and behavior more easily. This mobile application will also help analyze the risk and protective factors of their pain condition in real-time. In addition, the built-in interactive self-care package will be available according to their risk factors. The information recorded by the patient in the mobile phone will be automatically uploaded to Cloud storage so that the dentist can simultaneously access the information and be able to tailor a proper treatment plan for the patient. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มกราคม 2560 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล 1
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Comparative Study of the Immediate Effect between the Multiplane Force Application (MFA) and Ischemic Compression (IC) Technique on Upper Trapezius Muscle in Healthy Participants: a Randomized Controlled Trial 
ชื่อรางวัล First Prize of North-Eastern Neuroscience Award พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันที่รับมอบรางวัล 29 กันยายน 2560 
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมบรรยาย 1 และบรรยาย 2 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศ/รัฐ ไทย 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล 2
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Therapeutic Effects of Multiplane Force Application Manual Technique in Patients with Temporomandibular Disorders and Trapezius Muscle Pain: a Randomized Controlled Trial 
ชื่อรางวัล Second Prize of North-Eastern Neuroscience Poster Presentation Award พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันที่รับมอบรางวัล 27 ตุลาคม 2561 
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมบรรยาย 1 และบรรยาย 2 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศ/รัฐ ไทย