2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4006   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ยอดชาย บุญประกอบ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Yodchai Boonprakob 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา กายภาพบำบัด  คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625100004-7  น.ส. กนกพร พงศ์เจริญสุข  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 126/2562 ลว.2 ตค.62  
625100002-1  นาย ณัฐภัทร บุญยืน  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 127/2562 ลว. 2 ตค.62  
655090006-9  Ms. EKA AGUSTIANI  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ     
645100002-3  Ms. WUT YI NWAY  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 128/2564 ลว.12 พย.64  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ การศึกษาเปรียบเทียบผลของการออกกำลังกายเพื่อความมั่นคงของสะบัก และการออกกำลังกายทั่วไปต่อการลดปวดในผู้ป่วยกลุ่มอาการสะบักจม: การทดลองแบบสุ่มทางคลินิก (Comparative study between scapular stabilization exercise and general exercise on pain reduction in patients with scapulocostal syndrome: A randomized clinical trial) 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับ บัณฑิตศึกษา) E-ISSN 2672-9636  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 พฤษภาคม 2564 
ปีที่ ที่ 22   ฉบับที่ ฉบับที่ 1 
เดือน มกราคม-มีนาคม 2565  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประเมินลักษณะกลุ่มอาการอัพเปอร์ครอสในนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์  
ชื่อวารสาร Journal of Associated Medical Sciences  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Associated Medical Sciences Chiang Mai University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 สิงหาคม 2560 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาทันทีระหว่างเทคนิคแอคทีฟรีลีสแบบดัดแปลง และการนวดไทยต่อการเปลี่ยนแปลงอาการปวดในผู้ป่วยกลุ่มอาการสะบักจม 
ชื่อวารสาร Journal of Associated Medical Sciences  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 กรกฎาคม 2560 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาเปรียบเทียบผลของการออกกำลังกายด้วยการเต้น Paslop และการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแบบจำเพาะต่อการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว ในอาสาสมัครที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ 
ชื่อวารสาร วารสารเทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 กรกฎาคม 2557 
ปีที่ 47  ฉบับที่
เดือน กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Modified-Active Release Therapy in Patients with Scapulocostal Syndrome and Masticatory Myofascial Pain: A Stratified-Randomized Controlled Trial 
ชื่อวารสาร International Journal of Environmental Research and Public Health 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 August 2021 
ปีที่ 2021  ฉบับที่ 18(16) 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 8533  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The effect of medial scapular muscle pain on distance of mouth opening in participants with scapulocostal syndrome: an exploratory study 
ชื่อวารสาร Archives of Allied Health Sciences (Arch AHS) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Associated Medical Science, Khon kaen university 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 May 2021 
ปีที่ 2021  ฉบับที่ 33(1) 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 67-75  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ IMMEDIATE EFFECT OF THE RUBBER HAMMER ON FLEXIBILITY OF THE SUPERFICIAL BACK LINE  
ชื่อวารสาร วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (JMTPT) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 ธันวาคม 2561 
ปีที่ 31  ฉบับที่ 1 (2019) 
เดือน January - April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 63-73  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Comparative Efficacy of Multiplane Force Application (MFA) and Ischemic Compression (IC) on Masticatory Muscles: A Randomized Controlled Trial 
ชื่อวารสาร Journal of Medical Association Thailand 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Medical Association of Thailand 
ISBN/ISSN 0125-2208  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 May 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Prevalence of chronic patellofemoral pain in Thai university athletes and correlation between pain intensity, psychological features, and physical fitness of leg muscles 
ชื่อวารสาร Journal of Physical Education and Sport 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Graduate School, Khon Kaen University, Thailand 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 July 2021 
ปีที่   ฉบับที่ 21 
เดือน July  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 2036-2048  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Thai version of the Survey Instrument for Natural History, Aetiology and Prevalence of Patellofemoral Pain: Cross-cultural validation and test-retest reliability 
ชื่อวารสาร Asia-Pacific Journal of Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation and Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Graduate School, Khon Kaen University, Thailand 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 May 2021 
ปีที่   ฉบับที่ 26 
เดือน 11 JUN  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 1-7  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The short term effect of Paslop dance exercise on core strength, balance, and flexibility- A pilot study 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มิถุนายน 2557 
ชื่อการประชุม ICKESS 2014: International conference on kinesiology, exercise and sport science 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 มิถุนายน 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม World academy of science, engineering and technology 
สถานที่จัดประชุม Holiday inn  จังหวัด/รัฐ London/UK 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1852  Proceeding Paper Editors/edition/publisher International science index 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Therapeutic Effect of Multiplane Force Application Technique on Masticatory Muscles: Randomized Controlled Trial 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มีนาคม 2560 
ชื่อการประชุม 95th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research (IADR) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 มีนาคม 2560 ถึง 25 มีนาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Association for Dental Research (IADR) 
สถานที่จัดประชุม West Hall (Moscone West Center) 800 Howard St at the corner of Fourth & Howard streets, San Francisco, California, USA 94103  จังหวัด/รัฐ San Francisco, California, USA 
Proceeding Paper Volume 96  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 234  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Christopher H. Fox 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract