2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4006   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ยอดชาย บุญประกอบ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Yodchai Boonprakob 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา กายภาพบำบัด  คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615090014-6  นาย จักรกฤษณ์ คุณกิตติ  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท ภาคปกติ    285/2561  
607100009-9  นาง วรรณพร สำราญพัฒน์ เบรดี  บัณฑิตวิทยาลัย  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 86/2561 ลว.23 พค.61  
597090004-1  น.ส. วิลาวัลย์ กันหาชน  คณะเทคนิคการแพทย์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งเทคนิคการแพทย์ ที่ 248/2559 ลว. 24 ส.ค. 59  
625100002-1  นาย ณัฐภัทร บุญยืน  บัณฑิตวิทยาลัย  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 127/2562 ลว. 2 ตค.62  
625100004-7  น.ส. กนกพร พงศ์เจริญสุข  บัณฑิตวิทยาลัย  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 126/2562 ลว.2 ตค.62  
635090004-1  นาย ภาคภูมิ เจริญวิภาส  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท ภาคปกติ     
635090003-3  นาย ปกรณ์ บัวบูชา  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท ภาคปกติ     
617090003-5  น.ส. ธนาภรณ์ ศรีเจษฎารักข์  คณะเทคนิคการแพทย์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งเทคนิคการแพทย์ ที่ 234/2561 ลว. 15 ส.ค. 62  
617090007-7  นาย เศรษฐพงศ์ หนองหารพิทักษ์  คณะเทคนิคการแพทย์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งเทคนิคการแพทย์ ที่ 234/2561 ลว. 15 ส.ค. 62  
รวมทั้งหมด 9 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประเมินลักษณะกลุ่มอาการอัพเปอร์ครอสในนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์  
ชื่อวารสาร Journal of Associated Medical Sciences  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Associated Medical Sciences Chiang Mai University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 สิงหาคม 2560 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาทันทีระหว่างเทคนิคแอคทีฟรีลีสแบบดัดแปลง และการนวดไทยต่อการเปลี่ยนแปลงอาการปวดในผู้ป่วยกลุ่มอาการสะบักจม 
ชื่อวารสาร Journal of Associated Medical Sciences  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 กรกฎาคม 2560 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาเปรียบเทียบผลของการออกกำลังกายด้วยการเต้น Paslop และการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแบบจำเพาะต่อการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว ในอาสาสมัครที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ 
ชื่อวารสาร วารสารเทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 กรกฎาคม 2557 
ปีที่ 47  ฉบับที่
เดือน กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ IMMEDIATE EFFECT OF THE RUBBER HAMMER ON FLEXIBILITY OF THE SUPERFICIAL BACK LINE  
ชื่อวารสาร วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (JMTPT) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 ธันวาคม 2561 
ปีที่ 31  ฉบับที่ 1 (2019) 
เดือน January - April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 63-73  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Comparative Efficacy of Multiplane Force Application (MFA) and Ischemic Compression (IC) on Masticatory Muscles: A Randomized Controlled Trial 
ชื่อวารสาร Journal of Medical Association Thailand 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Medical Association of Thailand 
ISBN/ISSN 0125-2208  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 May 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The short term effect of Paslop dance exercise on core strength, balance, and flexibility- A pilot study 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มิถุนายน 2557 
ชื่อการประชุม ICKESS 2014: International conference on kinesiology, exercise and sport science 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 มิถุนายน 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม World academy of science, engineering and technology 
สถานที่จัดประชุม Holiday inn  จังหวัด/รัฐ London/UK 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1852  Proceeding Paper Editors/edition/publisher International science index 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Therapeutic Effect of Multiplane Force Application Technique on Masticatory Muscles: Randomized Controlled Trial 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มีนาคม 2560 
ชื่อการประชุม 95th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research (IADR) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 มีนาคม 2560 ถึง 25 มีนาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Association for Dental Research (IADR) 
สถานที่จัดประชุม West Hall (Moscone West Center) 800 Howard St at the corner of Fourth & Howard streets, San Francisco, California, USA 94103  จังหวัด/รัฐ San Francisco, California, USA 
Proceeding Paper Volume 96  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 234  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Christopher H. Fox 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract