2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Boundaries of the Community of Teachers’ Implementing Mathematics Textbook with Lesson Study and Open Approach  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 พฤษภาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Creative Education (CE)  
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (h5-index & Ranking) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Scientific Research Publishing 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This study aimed to analyze boundaries of the community of teachers’ implementing the mathematics textbooks with Lesson Study and Open Approach. For this study, Mathematics textbooks were Japanese mathematics textbooks (Thai version), consisting of mathematics problems, flow of lesson, and students’ mathematical ideas. The participants were 2 expert teachers who use the textbooks in the classroom using Lesson Study and Open Approach since 2013. The data were collected in 2017 school year by using interview and classroom observation with video recording. The data were analyzed based on Wenger, McDermott, & Snyder (2002)’s framework of community of practice. The results showed that the teachers practiced in 3 boundaries of the community: 1) within school – every week, they use the textbooks to design mathematical problems and anticipating students’ ideas with their school team, then they teach the lesson and observe students’ ideas in the classroom, and they reflect on students’ ideas that occurred in their classroom, 2) across schools – every semester, they form team with teachers who work in different schools of the project to design/ observe/ reflect a classroom by using the textbook in school open class activity, and 3) across organization boundaries - every year, they and their school network participated in the activities, the national open class, the workshop for school teachers, the national and international conference, that help them to understand students’ ideas via classroom by using the textbook and sharing with their school teachers and university experts. 
     คำสำคัญ Community of Practice, Implementing Mathematics Textbooks, Lesson Study and Open Approach 
ผู้เขียน
557050007-5 น.ส. ชนิกา เสนาวงค์ษา [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0