2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Teachers’ Learning in Community of Implementing Mathematics Textbooks with Lesson Study and Open Approach 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 พฤษภาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Psychology (PSYCH) 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (h5-index & Ranking) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Scientific Research Publishing 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่
     เดือน July
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This research aims to analyze how and what teachers’ learning in community of implementing mathematics textbooks with Lesson Study and Open Approach about addition in number and operations for first grade. The participants were 2 teachers who use the textbook in the classroom using Lesson Study and Open Approach. The mathematics textbooks for this study were Japanese mathematics textbooks (Thai version), consist of mathematics activities, flow of lesson, and students’ mathematical ideas (Inprasitha, 2015b). The data were collected in October 2015 by interview and classroom observation with video recording. The data were analyzed based on communities of practice (CoP) from Wenger, McDermott, & Snyder (2002), and Shulman, & Shulman (2004). The result of this research found that how and what teachers learned in community of implementing mathematics textbooks with Lesson Study and Open Approach, 2 aspects that are (1) teachers learned about the content of mathematics from their sharing on the textbook and students’ ideas together, and (2) teachers learned how to teach the content, through using the textbook for sharing anticipating students’ ideas, observing students’ ideas, and reflecting by using evidence from students' ideas that appeared in classroom.  
     คำสำคัญ Teachers’ Learning, Community of Practice, Mathematics Textbook, Lesson Study and Open Approach 
ผู้เขียน
557050007-5 น.ส. ชนิกา เสนาวงค์ษา [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0