2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Transportation pathways of sesamol in melanoma (SK-MEL-2) cells 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 เมษายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 5th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants & The 5th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kilis 7 Aralık University 
     สถานที่จัดประชุม Cappadocia 
     จังหวัด/รัฐ Turkey 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 เมษายน 2562 
     ถึง 28 เมษายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 20 
     Editors/edition/publisher Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU และ Assist. Prof. Dr. Sevgi GEZİCİ 
     บทคัดย่อ Objective / Purpose: Sesamol is one of the potent antioxidant and anti-cancer agent found in sesame seed. Our previous studies showed that sesamol possessed antiproliferative effect in melanoma (SK-MEL-2) cells with less toxic to noncancerous Vero cells and inducing apoptosis in colon (HCT116) and lung (SK-LU-1) cancer cells. Sesamol has discerned potential cellular bioactivities, although it has high water solubility with low lipophilicity, which is unlikely to undergo passive transport. It, therefore, prompts us to determine the transportation pathway of sesamol. Material and Methods: A human malignant melanoma cell line (SK-MEL-2) and African monkey kidney epithelial normal cell line (Vero) were utilized as the in vitro models. The cellular transportation pathways of sesamol via the physiological mimicking condition, passive diffusion, and carrier mediated transportation pathway were evaluated. Since melanoma cells were known to overexpressed LAT1 influx protein, the effect of sesamol on LAT1 function was investigated in the presence and the absence of a competitive LAT1 inhibitor (L-leucine). The maximum velocity (Vm) was calculated to define the rate of sesamol transport. Quantitative analysis of sesamol was performed by using validated HPLC analysis. Results: The net uptake of sesamol into the SK-MEL-2 cells under physiological condition showed maximum velocity (Vm) of 881.84 pmol/min/mg protein, which was higher than the Vero cells (195.34 pmol/min/mg protein). As expected, sesamol was passively diffused through the SK-MEL-2 cells with relatively low Vm (195.89 pmol/min/mg protein). In the presence of LAT1 inhibitor, sesamol had significant low Vm (205.31 pmol/min/mg protein) compared to the Vm in the absence of LAT1 inhibitor. It is indicated the sesamol was transported via LAT1 influx proteins. Conclusion/discussion: LAT1 influx protein played pivotal role on mediated the intracellular transportation of sesamol in the SK-MEL-2 cells. The bioactivity of sesamol in the SK-MEL-2 may be facilitated by the LAT1 influx protein. 
ผู้เขียน
607150007-3 นาย ธราพงษ์ ศรีสงคราม [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0