2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607150007-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธราพงษ์ ศรีสงคราม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TARAPONG SRISONGKRAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ แบบ 1.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 153/2560 ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การศึกษาวิถีขนส่งและฤทธิ์ชีวภาพของเซซามิน เซซาโมลิน และเซซามอลในเซลล์มะเร็งเมลาโนมา 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Study of transportation pathway and bioactivities of sesamin, sesamolin and sesamol in melanoma cell models 
รายละเอียด ดุษฎีนิพนธ์ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 มีนาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 7 เมษายน 2561 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 ธันวาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 18 ธันวาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 287/2560 ลว. 28 สค.2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Validation of Cell-Based Assay for Quantification of Sesamol Uptake and Its Application for Measuring Target Exposure 
ชื่อวารสาร Molecules 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI AG (Basel, Switzerland) 
ISBN/ISSN doi.org/10.3390/molecules24193522  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 September 2019 
ปีที่ 24  ฉบับที่ 19 
เดือน September  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 3522  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Role of L-Type Amino Acid Transporter 1 (LAT1) for the Selective Cytotoxicity of Sesamol in Human Melanoma Cells 
ชื่อวารสาร Molecules 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI AG (Basel, Switzerland) 
ISBN/ISSN doi.org/10.3390/molecules24213869  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 October 2019 
ปีที่ 24  ฉบับที่ 21 
เดือน November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 3869  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Transportation pathways of sesamol in melanoma (SK-MEL-2) cells 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 เมษายน 2562 
ชื่อการประชุม The 5th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants & The 5th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 เมษายน 2562 ถึง 28 เมษายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kilis 7 Aralık University 
สถานที่จัดประชุม Cappadocia  จังหวัด/รัฐ Turkey 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 20  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU และ Assist. Prof. Dr. Sevgi GEZİCİ 
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Fourier transform infrared (FTIR) microspectroscopy distinguished between adherent and multicellular tumor spheroid cell culture in human malignant melanoma cells 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 พฤษภาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซิงโครตรอน ประจำปี 2562 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 1 พฤษภาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน 
สถานที่จัดประชุม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 20  Proceeding Paper Editors/edition/publisher ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล Poster presentation ในระดับดีมาก  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน