2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Fourier transform infrared (FTIR) microspectroscopy distinguished between adherent and multicellular tumor spheroid cell culture in human malignant melanoma cells 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 พฤษภาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซิงโครตรอน ประจำปี 2562 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 พฤษภาคม 2562 
     ถึง 1 พฤษภาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 20 
     Editors/edition/publisher ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
     บทคัดย่อ Fourier transform infrared (FTIR) microspectroscopy has been promising to discriminate the difference of cell samples with non-destructive, fast, high sensitivity and cost-effective ability [1-3]. Three-dimensional (3D) tumor spheroid has been engaged in drug discovery and drug development due to it is mimicking in vivo tumor physiology model more than the conventional two dimensional (2D) adherent cell model [4]. Thus, we used the FTIR microspectroscopy as a tool to evaluate the differentiation between 2D and 3D cell models. In this study the cell models were developed from the human melanoma cell line (SK-MEL-2). The 2D and 3D cells were collected and spotted on a barium fluoride window. The IR spectra were collected and measured in transmission mode over a measurement range of 3000 – 900 cm-1 by FTIR microspectroscopy. The average primary absorbance spectra of the cells from 3D spheroid was clearly discriminated from 2D cells without performing the 2nd derivative. This result was confirmed by the cluster analysis. The PCA and loading plot revealed that the respective lipid (2945, 2848 cm-1), amide I (1660, 1623 cm-1), amide II (1507 cm-1) and nucleic acid (1091 cm-1) had higher peak height that were contributed to discrimination between 2D and 3D cell models. In addition, the integrated area under the original spectra of amide I and nucleic acid regions of the 3D model were significantly lower than 2D model. However, the amide II and lipid (C=O) regions were significantly and non-significantly higher than 2D model, respectively. In conclusion, the FTIR microspectroscopy is the effective tool to discriminate the spheroid and adherent cell models. It can be applied for the identification and for quality control of multicellular spheroid model compared to 2D cell model alternatively to the biochemical technique. 
ผู้เขียน
607150007-3 นาย ธราพงษ์ ศรีสงคราม [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Poster presentation ในระดับดีมาก 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 1 พฤษภาคม 2562 
แนบไฟล์
Citation 0