2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Role of L-Type Amino Acid Transporter 1 (LAT1) for the Selective Cytotoxicity of Sesamol in Human Melanoma Cells 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 ตุลาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Molecules 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI AG (Basel, Switzerland) 
     ISBN/ISSN doi.org/10.3390/molecules24213869 
     ปีที่ 24 
     ฉบับที่ 21 
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 3869 
     บทคัดย่อ Sesamol is effective against melanoma cells with less damage to normal cells. The underlying selective cytotoxicity of sesamol in melanoma vs. non-cancerous cells is undefined. Melanoma cells differ from normal cells by over-expression of the L-type amino acid transporter 1 (LAT1). We sought to clarify the transport mechanism on selective cytotoxicity of sesamol in melanoma cells. A human melanoma cell line (SK-MEL-2) and African monkey epithelial cell line (Vero) were used to study the cellular uptake and cytotoxicity of sesamol. The intracellular concentration of sesamol was quantified by UV-HPLC. The cytotoxicity was determined by neutral red uptake assay. Sesamol showed a higher distribution volume and uptake clearance in SK-MEL-2 than Vero cells. Sesamol was distributed by both carrier-mediated and passive transport by having greater carrier-mediated transport into SK-MEL-2 cells than Vero cells. Higher mRNA expression and function of LAT1 over LAT2 were evident in SK-MEL-2 cells compared to Vero cells. Sesamol uptake and sesamol cytotoxicity were inhibited by the LAT1 inhibitor, suggesting LAT1 had a role in sesamol transport and its bioactivity in melanoma. The LAT1-mediated transport of sesamol is indicative of how it engages cytotoxicity in melanoma cells with promising therapeutic benefits 
     คำสำคัญ Sesamum indicum; Pedaliaceae; sesamol; L-type amino acid transporter 1; melanoma; uptake transport; selective cytotoxicity 
ผู้เขียน
607150007-3 นาย ธราพงษ์ ศรีสงคราม [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0