2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Validation of Cell-Based Assay for Quantification of Sesamol Uptake and Its Application for Measuring Target Exposure 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กันยายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Molecules 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI AG (Basel, Switzerland) 
     ISBN/ISSN doi.org/10.3390/molecules24193522 
     ปีที่ 24 
     ฉบับที่ 19 
     เดือน September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 3522 
     บทคัดย่อ The intracellular drug concentration is needed for determination of target exposure at the site of action regarding its pharmacological action and adverse effects. Sesamol is an antiproliferative molecule from Sesamum indicum with promising health benefits. We present a method for measuring the intracellular sesamol content using reverse-phase HPLC with a UV diode array in melanoma cells. Sesamol was completely resolved by isocratic elution (4.152 ± 0.008 min) with methanol/water (70%, v/v) through a 30 °C, 5-µm C-18 column and detection at 297 nm. The present assay offers high sensitivity, fast elution, and an accurate and linear nominal concentration range of 10–1000 ng/mL (R2 = 0.9972). The % accuracy of the sesamol quality control sample was −3.36% to 1.50% (bias) with a 0.84% to 5.28% relative standard deviation (RSD), representing high repeatability and high reproducibility. The % recovery was 94.80% to 99.29%, which determined that there was no loss of sesamol content during the sample preparation. The validated method was applied to monitor intracellular sesamol concentration after treatment from 5 min to 24 h. The remaining intracellular sesamol content was correlated with its antiproliferative effect (R2 = 0.9483). In conclusion, this assay demonstrated low manipulation, quick elution, and high sensitivity, precision, accuracy, and recovery, and it was successfully applied to the quantification of sesamol in target cells. 
     คำสำคัญ Sesamum indicum; Pedaliaceae; sesamol; HPLC; method validation; melanoma; cell-based assay; intracellular concentration 
ผู้เขียน
607150007-3 นาย ธราพงษ์ ศรีสงคราม [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0