2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ INADEQUATE CALCIUM INTAKE BY THAI ADOLESCENTS: USE OF IBM TO INVESTIGATE 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 พฤษภาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 5th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants & 5th International Symposium Pharmaceutical and Biomedical Sciences (Joint symposium)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Food Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, Kilis 7 Aralık University, Kilis, TURKEY President of AMAPMED General Coordinator of GOFMAP  
     สถานที่จัดประชุม Dilek Kaya Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Cappadocia / turkey 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 เมษายน 2562 
     ถึง 28 เมษายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 26 
     Editors/edition/publisher Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU Assist. Prof. Dr. Sevgi GEZİCİ  
     บทคัดย่อ Calcium plays a very significant role in bone formation. The dietary reference intake (DRI) of calcium recommended for adolescents is 1,000 mg per day. Literature reviews showed that Thai adolescents in rural areas in took calcium at approximately one third of DRI. While several studies indicated insufficient intake of calcium among adolescents, it is not clear why calcium consumption was low. The aim of this study is to elicit the behavior and factors determining calcium consumption behavior among lower secondary students. Material and Methods: A qualitative study was conducted in one secondary school which represented the general characteristics of rural lower secondary schools in the Northeast of Thailand. Participants were 30 students from Grade 7-9, chosen by their instructors. Integrated Behavioral Model (IBM) was used to construct interview guidelines. Two rounds of face-to-face individual interviews were conducted for each participant. Prior to the first interview, a presentation on sources of calcium were provided to all participants. In the first round of interviews, data on the participants’ attitude toward calcium consumption, influential persons, expressed attitudes of calcium consumption behavior, and perceived behavioral control, were collected. Two weeks later the second interview was conducted to collect data on knowledge about calcium, salient behavior, environmental constraints, and calcium consumption behavior. Content analysis was used to analyze data. Results: Fifteen participants were males. Mean ±SD of Body Mass Index of participants Grade 7 were highest 20.7 ±6.26 kg/m2. Eighteen participants had calcium containing food at least once in the past 24 hours. In the first interview, 12 participants intended to consume calcium containing food, but in the second interview only 7 actually consumed calcium containing food. Most of the participants had a positive attitude towards calcium consumption. Most participants expressed that calcium intake was supported by their parents. All of the participants had insufficient knowledge on sources of calcium and the amount of calcium required per day. Expressed barriers were unavailability of calcium containing foods at home or school, and limited budget to buy food. Conclusion/Discussion: The finding suggest that the IBM could be used to explain calcium consumption behavior among lower secondary students. Quantitative research should be conducted to quantify the finding of this study. Keywords: health behavior, behavioral model, calcium intake, milk, students References: [1] Nutrition Division, M. of P.H., (2003). Dietary reference intake for Thais. [2] Montaño D.E, Kasprzyk D. (2008). Theory of Reasoned Action, Theory of Planned Behavior, and the Integrated Behavioral Model. In: Glanz K., Rimer B.K., K. V, editors. Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice 4ed. San Francisco: Jossey-Bass, 77-96. [3] Rojroongwasinkul, N., Kijboonchoo K., Wimonpeerapattana W., Purttiponthanee S et al., (2013). SEANUTS: the nutritional status and dietary intakes of 0.5-12-year-old Thai children. The British journal of nutrition, 110 Suppl (S3), S36-44. [4] Jaisaard R.,Kanjanarach T.,(2017).Comparison of techniques used to collect calcium consumption data among secondary students: interview method and self-record method. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences. 13 (Supplement): 614-618.  
ผู้เขียน
597150007-2 นาง รักษวร ใจสะอาด [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0