2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597150007-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง รักษวร ใจสะอาด ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. RAKSAWORN JAISAARD
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 24/2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) แบบจำลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดขอนแก่น : การประยุกต์ใช้แบบจำลองพฤติกรรมแบบบูรณาการ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) A model of factors affecting high calcium food consumption behavior among lower secondary students in Khon Kaen : Application of Integrated Behavioral Model 
รายละเอียด ดุษฎีนิพนธ์ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 27 มีนาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 มีนาคม 2561 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 มิถุนายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 11 กรกฎาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 11 มิถุนายน 2563
F แจ้งผลสอบ 22 มิถุนายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 20 สิงหาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 14/2560 ลว.13 มค.2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ เปรียบเทียบวิธีการเก็บข้อมูลการรับประทานแคลเซียมในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น: การสัมภาษณ์และการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง 
ชื่อวารสาร วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธาน 
ISBN/ISSN 1905-0852  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 พฤษภาคม 2562 
ปีที่ 13  ฉบับที่ supplement 
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า ุ614-618  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ INADEQUATE CALCIUM INTAKE BY THAI ADOLESCENTS: USE OF IBM TO INVESTIGATE 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 พฤษภาคม 2562 
ชื่อการประชุม 5th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants & 5th International Symposium Pharmaceutical and Biomedical Sciences (Joint symposium)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 เมษายน 2562 ถึง 28 เมษายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Food Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, Kilis 7 Aralık University, Kilis, TURKEY President of AMAPMED General Coordinator of GOFMAP  
สถานที่จัดประชุม Dilek Kaya Hotel  จังหวัด/รัฐ Cappadocia / turkey 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 26  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU Assist. Prof. Dr. Sevgi GEZİCİ  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract