2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4259   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Tipaporn Kanjanarach 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665150011-4  น.ส. อมรรัตน์ คำขูรู  คณะเภสัชศาสตร์  การบริหารเภสัชกิจ แผน 1 แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  อยุ่ระหว่างเสนอคำสั่ง  
647150005-1  Mr. VISESSAKSETH SO  คณะเภสัชศาสตร์  เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 205/2564 ลว.13 สค.2564  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Calcium consumption for osteoporosis prevention: knowledge, attitudes and behavior in the northeastern region, Thailand. 
ชื่อวารสาร J Med Assoc Thai. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Medical Association of Thailand 
ISBN/ISSN 0125-2208  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 February 2014 
ปีที่ 97  ฉบับที่
เดือน February  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2014 
หน้า 232-40  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ เปรียบเทียบวิธีการเก็บข้อมูลการรับประทานแคลเซียมในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น: การสัมภาษณ์และการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง 
ชื่อวารสาร วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธาน 
ISBN/ISSN 1905-0852  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 พฤษภาคม 2562 
ปีที่ 13  ฉบับที่ supplement 
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า ุ614-618  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษานำร่องการรับรู้ความหมายและความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของยาสามัญประจำบ้าน แผนโบราณของประชาชนจังหวัดชัยภูมิ: การประยุกต์ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม  
ชื่อวารสาร วารสารเภสัชกรรมไทย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 กรกฎาคม 2563 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน กค-กย  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความสนใจในการบริโภคขนมไทยจากสมุนไพรของผู้ออกกำลังกายและความคาดหวังต่อประโยชน์ด้านสุขภาพจากสมุนไพรและคุณลักษณะขนมไทย 
ชื่อวารสาร วารสารเภสัชกรรมไทย (Thai Journal of Pharmacy Practice ) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ISBN/ISSN 1906-5574  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 ตุลาคม 2565 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน ต.ค.-ธ.ค.  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ บทบาทและทักษะที่จำเป็นของเภสัชกรในการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรประเภทขายทั่วไป 
ชื่อวารสาร วารสารเภสัชกรรมไทย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ISBN/ISSN 1906-5574  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 มกราคม 2566 
ปีที่ 16  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ INADEQUATE CALCIUM INTAKE BY THAI ADOLESCENTS: USE OF IBM TO INVESTIGATE 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 พฤษภาคม 2562 
ชื่อการประชุม 5th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants & 5th International Symposium Pharmaceutical and Biomedical Sciences (Joint symposium)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 เมษายน 2562 ถึง 28 เมษายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Food Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, Kilis 7 Aralık University, Kilis, TURKEY President of AMAPMED General Coordinator of GOFMAP  
สถานที่จัดประชุม Dilek Kaya Hotel  จังหวัด/รัฐ Cappadocia / turkey 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 26  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU Assist. Prof. Dr. Sevgi GEZİCİ  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract