2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาล ของหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ในโรงพยาบาลชุมชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 พฤษภาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักวานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธ์ 
     ISBN/ISSN ISSN1906-2605 
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษานโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาล กระบวนการพัฒนานโยบาย และปัญหาอุปสรรคในการพัฒนานโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาล ของหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ในโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานระดับหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และมีประสบการณ์การทำงาน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จำนวน 161 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาล กระบวนการพัฒนานโยบาย และปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนานโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาล ของหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ในโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วยการแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
     คำสำคัญ นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน 
ผู้เขียน
575060083-1 นาง ยุพดี ดู่ป้อง [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0